CATEGORY
           ACCESS COUNTER
Organizational

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị                     Ông PHẠN HỮU TẤN
 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị             Ông LÊ MINH KHÔI
 3. Thành viên Hội đồng quản trị                  Ông DƯƠNG VĂN THÀNH
 4. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN VIẾT NHÂM
 5. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN HUY PHƯƠNG
 6. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông PHẠM ANH TUẤN
 7. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN VĂN TÀI

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

 1. Trưởng ban kiểm soát                             Bà DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
 2. Thành viên ban kiểm soát                       Bà TRỊNH THỊ PHÚC HẠNH
 3. Thành viên ban kiểm soát                       Ông NGUYỄN TRỌNG THÀNH

BAN ĐIỀU HÀNH:

General Director

 Mr Pham Huu Tan

 ĐT: 058.3854703
 DĐ: 0913.496477
 Email: huutan@camranhport.vn

 Vice General Director _ Operating

 Mr Duong Van Thanh

 ĐT: 058.3950252
 DĐ: 0913.431353

 Email:vanthanh@camranhport.vn

Vice General Director _ Business

 Mr Nguyen Viet Nham

 ĐT: 058.3956869 
 DĐ: 0903.500369
 Email:vietnham@camranhport.vn

Chief Accountan

 Ông Nguyen Huy Phuong

 ĐT: 058.3854145
 DĐ: 0914.099438
 Email:huyphuong@camranhport.vn

FUNCTION DEPARTMENTS :

Planning and investment Department

Manager

 Mr Nguyen Van Thang

 ĐT: 058.3854565
 DĐ: 0983.463744
 Email: vanthang@camranhport.vn

Finance and Accounting Department

 Manager

 Mr Nguyen Huy Phuong

 ĐT: 058.3854145
 DĐ: 0914.099438
 Email:huyphuong@camranhport.vn

Technoly Department

Manager

 Mr Nguyen Van Hien

 ĐT: 058.3854589
 DĐ: 0903.508306
 Email: vanhien@camranhport.vn

Organization and Salary Department

Manager

 Mr Nguyen Chau Sinh

 ĐT: 058.3600333
 DĐ: 0914.023677
 Email: chausinh@camranhport.vn

 Administration Department

Manager 

Mrs Nguyen Thi Xuan Sang

 ĐT: 058.3854307
 DĐ: 0905.220884
 Email:xuansang@camranhport.vn

SUBSIDIARY ENTERPRISES: 

Stevedoring Enterprise

 Director

 Mr Nguyen Van Ao

 ĐT: 058.3951799
 DĐ: 0914.029310
 Email: ngvanao@camranhport.vn

 Trading and Service Enterprice

 Director

 Mr Nghiem Manh Ha

 ĐT:
 DĐ: 0982.212435
 Email: manhha@camranhport.vn

 MEMBER COMPANY:

Camranh Port Marine Services Joint Stock Company

Director

 Mr Trinh Thanh Tung

 ĐT: 058.3956799
 DĐ: 0983.071799
 Email: thanhtung@camranhport.vn

 
 SUPPORT ONLINE
           GALERY
 WEB LINKS